Regulamin studia nagraniowego

1. Wstęp

1.1. Studio nagraniowe jest przeznaczone do nagrywania i produkcji muzyki oraz innych nagrań dźwiękowych. Studio jest również miejscem pracy dla personelu, artystów i klientów, którzy korzystają z usług studia.

2. Zasady ogólne

2.1. Osoby korzystające z usług studia zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń personelu.

2.2. W studio obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i spożywania narkotyków.

3. Rezerwacja

3.1. Rezerwacja studia odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, emaila lub osobiście w studiu.

3.2. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia z personelem studia.

3.3. W przypadku niezgłoszenia anulowania rezerwacji przez klienta, właściciel studia ma prawo do obciążenia klienta opłatą za zarezerwowany czas.

4. Opłaty

4.1. Opłaty za korzystanie z usług studia są ustalane przez personel studia i podane w cenniku.

4.2. Opłaty są płatne po sesji nagraniowej.

5. Odpowiedzialność

5.1. Osoby korzystające z usług studia ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w studiu.

5.2. Właściciel studia nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie prywatnych przedmiotów klientów.

5.3. Osoby korzystające z usług studia są zobowiązane do przestrzegania instrukcji obsługi sprzętu oraz dbania o niego.

5.4. Personel studia nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące osobie korzystającej z usług studia.

6. Zasady korzystania ze sprzętu

6.1. Sprzęt w studiu może być używany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6.2. Osoby korzystające ze sprzętu zobowiązane są do przestrzegania instrukcji obsługi oraz dbania o sprzęt.

6.3. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez klienta, właściciel studia ma prawo do pobrania opłaty za naprawę lub wymianę uszkodzonego sprzętu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku naruszenia regulaminu, właściciel studia ma prawo do odmowy udostępnienia usług klientowi oraz do wyproszenia go ze studia.

7.2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług studia, strony zobowiązują się do rozwiązywania ich drogą polubowną, a w przypadku braku porozumienia do rozstrzygnięcia ich przez sąd właściwy ze względu na siedzibę studia.

7.3. Właściciel studia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje klientów na stronie internetowej, mediach społecznościowych lub w studiu.

7.4. Regulamin

Shopping Cart